Barneomsorg: en glede som koster

foto: Matt Steen, flickr.com

En ny rapport fra ISF viser at barn forklarer relativt mye av timelønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Omtrent 40 prosent av timelønnsforskjellene mellom heltidsansatte kvinner og menn i privat sektor i aldersgruppen 20- 45 år skyldes barn. Betydningen av barn er mindre i offentlig sektor.

I det svenske statsbudsjettet fra 2004
(Prop.2004/05:1 bilaga 4) regnet svenskene ut at den økonomiske konsekvensen av foreldreskapet var 304 000 SEK for mor og 10 000 SEK for far.

The solution is Daddy!